Adults (All levels)

Els alumnes de més de 18 anys s’agrupen tenint en compte el seu nivell d’anglès i cursos anteriors realitzats.

Si l’alumne fa temps que no realitza cap curs d’anglès, realitzem una prova de nivell per veure quin és el nivell adequat que ha de cursar.

D’aquesta manera, agrupem els adults des de nivell elemental fins a nivell avançat: Basics (nivell A1), Pre-intermediate (nivell A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (nivell B2.1), First (nivell B2.2), Advanced(nivell C1) i Proficiency (nivell C2).

Els cursos d’anglès que oferim per a tots els nivells d’adults són cursos de 3 hores a la setmana, repartides en dos dies a la setmana i, també, de forma intensiva durant 3 hores seguides concentrades en un sol dia a la setmana.

La llengua de comunicació a classe sempre és l’anglès, des del nivell més bàsic fins al més avançat, i animem els alumnes a participar a les classes i donar les seves opinions sobre tots els temes que es proposen, sempre adaptat al nivell del curs. Fomentem sobretot la comunicació i, sense deixar de banda els continguts que s’han de treballar, sempre fem que l’expressió oral tingui un paper molt important a les classes, realitzant activitats orals per parella o en grup per fomentar que els alumnes vagin agafant mica en mica més confiança en ells mateixos i més fluïdesa.

Tots els grups treballen amb un llibre de text i un llibre d’activitats adaptats al seu nivell.

Treballen gramàtica, vocabulari, expressió oral, comprensió oral, expressió escrita i comprensió escrita i al final de cada trimestre s’examinen d’aquestes sis àrees.

A banda dels exàmens, per portar un control de la seva evolució, tenen deures un cop a la setmana. Al finalitzar el trimestre i un cop realitzat els exàmens, rebeu un correu amb l’informe de notes i un comentari sobre el vostre progrés.

Nivell A1

L’objectiu és donar eines a l’alumne per a que adquireixi un nivell que el permeti tenir un mínim de coneixements inicials sobre l’idioma. L’alumne ha de ser capaç d’expressar-se amb frases senzilles, tant de forma oral com escrita, ha de saber presentar-se, demanar i donar informació bàsica personal, tenir un mínim coneixement de la gramàtica anglesa i poder comunicar-se oralment de forma elemental, sempre que l’interlocutor parli a un ritme pausat i hi hagi certa cooperació. També ha de començar a reconèixer sons propis de la pronúncia anglesa i poder imitar-los.

Per aconseguir aquesta finalitat, l’alumnat haurà d’adquirir els continguts que li permetin mediar entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir textos orals i escrits breus en una varietat de llengua estàndard, en un registre informal, que tractin sobre temes bàsics, d’actualitat o d’interès personal, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú d’ús freqüent.

Nivell A2

L’objectiu és donar eines a l’alumne per ser capaç d’utilitzar l’idioma de manera suficient en situacions quotidianes de necessitat immediata en els àmbits personal i públic, amb un mínim de flexibilitat, seguretat i correcció, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics per tal de mantenir relacions personals i socials amb usuaris d’altres llengües.

Per aconseguir aquesta finalitat, l’alumnat haurà d’adquirir els continguts que li permetin mediar entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir textos orals i escrits breus en una varietat de llengua estàndard, en un registre informal, que tractin sobre temes bàsics, d’actualitat o d’interès personal, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú d’ús freqüent.

Nivell B1

L’objectiu és capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma en situacions quotidianes i també menys habituals en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, amb certa flexibilitat, seguretat i correcció, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics per tal de mantenir relacions personals i socials amb usuaris d’altres llengües.

Per aconseguir aquesta finalitat, l’alumnat haurà d’adquirir els continguts que li permetin mediar entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir textos orals i escrits breus o d’extensió mitjana en una varietat de llengua estàndard, en un registre informal, neutre, semiformal i formal, que tractin de temes generals, d’actualitat o d’interès personal, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic.

Nivell B2

L’objectiu és capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma en situacions habituals i també algunes de més específiques o complexes en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics, amb la suficient fluïdesa i naturalitat perquè la comunicació es faci gairebé sense esforç amb usuaris d’altres llengües.

Per aconseguir aquesta finalitat, l’alumnat haurà d’adquirir els continguts que li permetin mediar entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir textos orals i escrits complexos conceptualment i lingüísticament en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli amb expressions idiomàtiques d’ús comú que permeti percebre i expressar matisos de significat, sobre temes generals, actuals, del propi interès o del camp d’especialització del parlant.

Nivell C1

L’objectiu és formar l’alumnat per a l’ús de l’idioma amb flexibilitat, precisió i sense esforç aparent, en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics.

Per aconseguir aquests objectius, l’alumnat haurà d’adquirir els continguts necessaris que li permetin actuar com a mediador entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir una àmplia gamma de textos orals i escrits extensos i complexos conceptualment i lingüísticament, que tractin de temes de caràcter general o especialitzat, encara que no hi estigui familiaritzat, en diverses varietats de la llengua, amb un repertori d’estructures variades, complexes, i també de lèxic ampli, que inclogui expressions especialitzades, idiomàtiques i col·loquials, i que permeti percebre i expressar matisos subtils de significat.

Nivell C2

L’objectiu és formar l’alumnat per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte, en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics.

Per aconseguir aquests objectius, l’alumnat haurà d’adquirir els continguts necessaris que li permetin actuar com a mediador entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir una àmplia gamma de textos orals i escrits extensos i complexos conceptualment i lingüísticament, que tractin de temes tant abstractes com concrets de caràcter general o especialitzat, encara que no siguin del seu camp d’especialització, en una gran varietat d’accents, registres i estils, amb un repertori d’estructures variades, complexes, i també de lèxic que inclogui expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals o especialitzades i que permeti percebre i expressar matisos subtils de significat.

nivel ingles

Si vols informació sobre els exàmens oficials de Cambridge clica aquí.

error: Content is protected !!