Exàmens oficials de Cambridge

A Give Me Five us preparem per als exàmens oficials de Cambridge i un cop esteu preparats per realitzar-los, us informen de les taxes, us informem de la data dels exàmens i de tot el que necessiteu portar aquell dia, i ens encarreguem de fer totes les gestions administratives necessàries per poder presentar-vos-hi.

Els exàmens es poden fer tots el mateix dia, però de vegades, l’examen oral s’ha de fer un altra dia diferent.

 

examenes oficiales ingles

KET: Key English Test

Aquest examen oficial equival al nivell A2 del Marc Europeu i amb aquest test es mesuren els coneixements d’anglès del candidat en situacions senzilles i quotidianes.

Què haig de saber?

 • Comprendre i utilitzar frases i expressions bàsiques
 • Comprendre l’anglès escrit elemental
 • Presentar-me i respondre preguntes bàsiques sobre jo mateix
 • Interactuar amb parlants d’anglès a un nivell bàsic

L’examen consta de 4 parts:

Reading, Writing, Listening i Speaking

PET: Preliminary English Test

Aquest examen oficial equival al nivell B1 del Marc Europeu i amb aquest test es mesuren els coneixements en els aspectes fonamentals de l’anglès i si el candidat té les destreses necessàries per emprar-lo en situacions quotidianes.

Què haig de saber?

 • Comprendre textos i articles senzills en anglès.
 • Escriure cartes i correus electrònics sobre situacions quotidianes.
 • Prendre consciència d’opinions i estats d’ànim en anglès oral i escrit.
 • Saber expressar opinions i fets de manera clara a un nivell intermig.

L’examen consta de 4 parts:

 Reading, Writing, Listening i SpeakingPresentarte

FCE: First Certificate in English

Aquest examen oficial equival al nivell B2 del Marc Europeu i amb aquest test es mesuren els coneixements lingüístics necessaris per viure i treballar de manera independent a un país angloparlant, comptant amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius.

Què haig de saber?

 • Entendre les idees principals de textos complexos que tractin sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d’especialització.
 • Ser capaç de relacionar-me amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors.
 • Poder produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

L’ examen consta de 4 parts:

 Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking.

CAE: Certificate in Advanced English

Aquest examen oficial equival al nivell C1 del Marc Europeu i amb aquest test es mesuren els coneixements lingüístics necessaris per considerar que el candidat és competent amb l’idioma i acompleix amb les capacitats per a tasques complexes de feina i estudis.

Què haig de saber?

 • Poder entendre pràcticament tot allò que escolto o llegeixo en anglès .
 • Utilitzar i entendre la llengua a nivell formal, acadèmic i col·loquial.
 • Negociar, argumentar i discutir els matisos delicats de temes complexos.
 • Ser capaç de reconèixer i emprar les estructures més complexes de l’idioma.

L’examen consta de 4 parts:

 Reading and English in Use, Writing, Listening i Speaking.

CPE: Certificate in Proficiency English

Aquest examen oficial equival al nivell C2 del Marc Europeu (el nivell màxim d’anglès) i amb aquest test es mesuren els coneixements lingüístics necessaris per considerar que el candidat pot expressar-se en anglès en qualsevol context, i suposa un nivell d’anglès equivalent al d’un nadiu.

Què haig de saber?

 • Ser capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d’exigència, així com reconèixer-hi sentits implícits.
 • Expressar-me de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals. Produir textos clars, ben estructurats i detallats, sobre temes d’una certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

L’examen consta de 4 parts:

 Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking.

error: Content is protected !!